Košík Počet kusov: 0 ks
Celková cena: 0,00 €

Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu www.isaauto.sk

 

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Prevádzkovateľom internetového obchodu www.isaauto.sk je I.S.A. AUTO, s.r.o., Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica, IČO 52282341, DIČ 2120971622, IČ DPH SK2120971622, Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R (ďalej prevádzkovateľ)

1.2 Kupujúci je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá si objedná tovar ponúkaný prevádzkovateľom na internetovej stránke www.isaauto.sk

1.3 Spotrebiteľ je kupujúci, fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania

1.4 Na kupujúceho, ktorým je fyzická alebo právnická osoba používajúca zakúpený tovar v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania a nie za účelom osobnej spotreby fyzických osôb sa nevzťahujú ustanovenia článku 5. Odstúpenie od zmluvy Všeobecných obchodných podmienok a zmluvný vzťah sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka

1.5 Právne vzťahy medzi prevádzkovateľom a kupujúcim tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.isaauto.sk sa riadia týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, Reklamačným poriadkom internetového obchodu www.isaauto.sk  a ustanoveniami príslušných právnych predpisov

1.6 Kúpnou zmluvou sa rozumie zmluva medzi prevádzkovateľom a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa tovaru ponúkaného na internetovej stránke www.isaauto.sk uzavretá spôsobom uvedeným v článku 2. Objednávanie tovaru Všeobecných obchodných podmienok

 

2. Objednávanie tovaru

2.1 Tovar uvedený na stránkach internetového obchodu www.isaauto.sk si kupujúci môže objednať týmito spôsobmi:

- objednaním tovaru prostredníctvom nákupného košíka na stránke internetového obchodu www.isaauto.sk

- odoslaním objednávky na e-mail obchod@isaauto.sk

- telefonicky na čísle 0914 100 345 v pracovným dňoch v čase od 8:30 do 17:00

- osobne v predajni I.S.A. AUTO, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica v pracovných dňoch v čase od 8:30 do 17:00

2.2 Objednávka vzniká výberom tovarov, vyplnením objednávkového formulára a potvrdením objednávky s povinnosťou platby kupujúcim. Kupujúci je povinný všetky údaje uvádzať správne a pravdivo

2.3 Odoslaná objednávka je návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany kupujúceho. Kúpna zmluva je uzatvorená odoslaním e-mailu o akceptácii objednávky „zmena stavu objednávky na akceptovaná“ kupujúcemu

2.4 Kúpnu zmluvu možno meniť alebo rušiť iba na základe vzájomnej dohody medzi prevádzkovateľom a kupujúcim ak zákon neurčuje inak

2.5 Registrácia slúži na zaregistrovanie kupujúceho v systéme internetového obchodu www.isaauto.sk. Registráciou kupujúci získava prístup do „Moje nákupné centrum“ (ďalej Účet). Prístup k účtu je zabezpečený prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách potrebných k prístupu k účtu. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Po prihlásení k účtu je kupujúcemu umožnené objednávať tovar, prezerať si stav svojich objednávok a meniť registračné údaje

2.6 Prevádzkovateľ je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky žiadať od kupujúceho dodatočné potvrdenie prípadne spresnenie objednávky vhodným spôsobom

 

3. Cena a platobné podmienky

3.1 Cena tovaru je cena uvedená v internetovom obchode www.isaauto.sk v čase odoslania objednávky. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.isaauto.sk sú zmluvné maloobchodné ceny s DPH, bez nákladov na dodanie tovaru

3.2 K cene tovaru budú prirátané náklady na dodanie v sume EUR 6,60 za objednávku pre zásielky v rámci územia Slovenskej republiky. Pre zásielky mimo územia Slovenskej republiky budú k cene tovaru prirátané náklady na dodanie tovaru podľa platného cenníka prepravcu

3.3 Kúpnu cenu tvorí cena za objednaný tovar a náklady na dodanie

3.4 Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať od prepravcu a zaplatiť kúpnu cenu prevádzkovateľovi

3.5 Platba za tovar sa uskutočňuje v hotovosti formou dobierky, pri prevzatí tovaru. Doklad o zaplatení vystaví kupujúcemu prepravca po úhrade dobierky.
3.6 Daňový doklad zašle prevádzkovateľ kupujúcemu spolu s tovarom. Daňový doklad slúži zároveň ako dodací list

3.7 Tovar sa stáva majetkom kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny

 

4. Dodacie podmienky

4.1 Dodanie objednaného tovaru bude realizované do piatich pracovných dní od akceptácie objednávky

4.2 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo predĺženia dodacej doby na základe nepredvídaných okolností. O predĺžení dodacej doby bude prevádzkovateľ informovať kupujúceho a po vzájomnej dohode určia novú dodaciu dobu.
4.3 V prípade špeciálnej objednávky sa po dohode s kupujúcim stanovuje individuálna dodacia doba

4.4 Miesto dodania tovaru je stanovené na základe objednávky kupujúceho

4.5 Prevádzkovateľ zasiela objednaný tovar kupujúcemu na dobierku prostredníctvom prepravcu. Po odovzdaní tovaru na prepravu zašle prevádzkovateľ informačný e-mail kupujúcemu o realizácii objednávky „zmena stavu objednávky na zrealizovaná“

4.6 Kupujúci je povinný tovar od prepravcu prevziať

4.7 Tovar je možné po dohode s prevádzkovateľom vyzdvihnúť osobne v predajni I.S.A. auto, Moyzesova 816/102, Považská Bystrica počas prevádzkovej doby, pokiaľ kupujúci uviedol osobný odber v objednávke

4.8 Tovar predávaný v internetovom obchode www.isaauto.sk je určený na odbornú montáž. Pred montážou je kupujúci  povinný si zakúpený tovar riadne prezrieť a porovnať s vymieňaným dielom. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí zakúpený tovar  nie je možné namontovať a túto skutočnosť treba oznámiť prevádzkovateľovi. Náklady na montáž a demontáž, príp. iné náklady spojené s namontovaním nezodpovedajúceho tovaru nebudú prevádzkovateľom uznané

4.9 Motory predávané prostredníctvom internetového obchodu www.isaauto.sk  sú zostavené v plnom súlade so špecifikáciami výrobcu OE a všetky diely sú riadne testované komponenty. Aby bola zaistená plná funkčnosť motora musia byť vymenené všetky komponenty pri rozvodoch a náhonoch v súlade s odporučeniami výrobcu auta, v opačnom prípade nenesieme zodpovednosť za chyby motora a to s osobitným dôrazom na mazanie a chladenie motora. Dôrazne upozorňujeme, že pri výmene motora je vždy nutné vymeniť aj olejové čerpadlo

 

5. Odstúpenie od zmluvy

5.1 Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru od prepravcu

5.2 Spotrebiteľ môže odstúpiť od kúpnej zmluvy aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy

5.3 Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v týchto prípadoch:

 • ak bol tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
 • ak bol tovar vyrobený na mieru
 • ak bol tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa, (napr. konkrétne VIN)
 • ak ide o tovar uzavretý v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený
 • ak ide o tovar, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom

5.4 Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku u prevádzkovateľa v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči

5.5 Spotrebiteľ je povinný najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku vrátiť prevádzkovateľovi tovar, a to jeho zaslaním na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať prevádzkovateľovi alebo osobe poverenej prevádzkovateľom na prevzatie tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ

5.6 Tovar musí byť zaslaný kompletný, nepoškodený, bez známok opotrebenia. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom nad rámec potrebný na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Prevádzkovateľ je oprávnený uplatniť si u spotrebiteľa náhradu škody, ktorá mu vznikla znížením hodnoty tovaru

5.7 Pokiaľ sú splnené všetky podmienky odstúpenia od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, vráti prevádzkovateľ spotrebiteľovi zaplatenú kúpnu cenu v lehote štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy poštovou poukážkou na adresu spotrebiteľa. Kúpnu cenu je možné zaslať aj na účet spotrebiteľa, pokiaľ o to spotrebiteľ požiada

 

6. Ochrana osobných údajov

6.1 V súlade s § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení niektorých predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov   informujeme kupujúcich o podmienkach  spracúvania ich osobných údajov. K ochrane osobných  údajov pristupujeme zodpovedne a snažíme sa zabezpečiť popri tom aj vaše právo na informácie. Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame zásadu zákonnosti, obmedzenia účelu, minimalizácie rozsahu a uchovávania, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

6.2 Prevádzkovateľ: I.S.A. AUTO, s.r.o., Moyzesova 816/102, 017 01 Považská Bystrica, IČO 52282341, DIČ 2120971622, IČ DPH  SK2120971622, Okresný súd Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 37988/R

6.3 Vzhľadom na rozsah a predmet našej činnosti nemáme povinnosť stanoviť zodpovednú osobu. V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti s Vašimi osobnými údajmi nás môžete kontaktovať mailom na obchod@isaauto.sk , telefonicky na čísle +421 914 100 345 alebo osobne počas prevádzkových hodín v  pondelok–piatok v čase 08:30–17:00 v priestoroch našej predajne na adrese Moyzesova 816/102, 017 01  Považská Bystrica

6.4 Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú.

6.5 Spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba a bola uzavretá vytvorením objednávky za účelom dodania objednaného tovaru, t.j. spracovania objednávky, prepravy a doručenia tovaru, evidencie objednávok a faktúr a ich úhrad a vybavovania prípadných reklamácií. Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvy, ktorú by nebolo možné uzavrieť bez poskytnutia osobných údajov. V súvislosti s plnením zmluvy spracovávame tieto osobné údaje: meno, priezvisko, adresa, adresa dodania, telefón, e-mail príp. číslo bankového účtu a záznamy našej vzájomnej komunikácie prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo v písomnej podobe.

6.6 Pri plnení zmluvy  spolupracujeme  s viacerými sprostredkovateľmi, ktorých cieľom je poskytovanie kvalitných služieb, pričom tieto subjekty pri výkone svojej zmluvnej činnosti pre nás spracúvajú osobné údaje dotknutých osôb. Ide o kuriérske a prepravné spoločnosti, externé účtovné firmy, poskytovatelia IT služieb a znalci.

6.7 Osobné údaje dotknutých osôb nemáme v úmysle poskytnúť do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

6.8 Osobné údaje budú uchovávané počas trvania zmluvy, vrátane záruky a reklamačných podmienok. V prípade plnenia zákonnej povinnosti budú uchovávané po dobu 10 rokov po uplynutí roku, v ktorom boli získané.

6.9 Dotknutá osoba má právo:

 • na prístup ku svojim osobným údajom a informáciám o ich účele spracúvania, o príjemcoch osobných údajov a o dobe ich uchovávania
 • na opravu nesprávnych osobných údajov a doplnenie neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov bez zbytočného odkladu
 • na vymazanie jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
 • na vymazanie jej osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne alebo ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní
 • kedykoľvek odvolať súhlas so spracúvaním, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na obmedzenie spracúvaniajej osobných údajov
 • získať jej osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi
 • kedykoľvek namietať voči
 • namietať automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie
 • podať návrh na začatie konania podľa § 100 na Úrad na ochranu osobných údajov

 

7. Záručné podmienky

7.1 Záručné podmienky sú riešené v reklamačnom poriadku internetového obchodu www.isaauto.sk , ktorý tvorí prílohu č. 1 Všeobecných obchodných podmienok  a je ich neoddeliteľnou súčasťou

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1 Všeobecné obchodné podmienky sú záväzné odo dňa ich zverejnenia na internetovej stránke www.isaauto.sk

8.2 Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na prevádzkovateľa so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým prevádzkovateľ vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že prevádzkovateľ porušil jeho práva. Ak prevádzkovateľ na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len ARS). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi prevádzkovateľom a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z. z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Príslušným subjektom na ASR s prevádzkovateľom internetového obchodu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk). Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd

8.3 Všeobecné obchodné podmienky platia v rozsahu a znení uvedenom na internetovej stránke www.isaauto.sk  v deň odoslania objednávky kupujúcim

8.4 Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť Všeobecné obchodné podmienky

 

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť 28.06.2020